Introductie

Welkom op de Website van:

  Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht (S.I.C.Z.)

 


 
ONTSTAAN

In 1950 hield de Franse president Charles de Gaulle een toespraak waarin hij aanspoorde tot samenwerking tussen de Europese landen. Dit was de basis voor het initiatief tot het doen ontstaan van de vriendschaps-banden tussen steden.
Het begon in datzelfde jaar met een stedenband tussen het Duitse Karlsruhe en het Franse Metz.

“Stedenbanden in het nieuwe Europa”,  een publicatie van het Platform Gemeentelijk Vredesbeleid in samenwerking met VNG international, vermeldt het volgende:

Om uiting te geven aan hun blijvende verbondenheid met hun bevrijders gingen veel Nederlandse gemeenten een stedenband aan met Engelse, Franse, Canadese en Amerikaanse gemeen-schappen.
Geheel in de geest van de opkomende Europese gedachte (Vrede door Samenwerking en inte-gratie) sloot bovendien een nog groter aantal gemeenten een overeenkomst met een lokale over-heid in West-Duitsland.
De belangrijkste activiteiten binnen deze banden waren uitwisselingen van burgers, met name in sportief en cultureel verband.
Vaak worden deze traditionele uitwisselingsbanden met het begrip “jumelage” aangeduid.

“Jumelage” is het Franse woord voor een vaste band tussen gemeenten in verschillende landen en houdt in dat er op brede schaal contacten worden onderhouden tussen de bevolking van de be-treffende steden.
Een jumelage heeft tot doel uitwisselingen tussen alle lagen van de bevolking te bevorderen en onderlinge kennis en ervaring uit te wisselen.

 

 Geschiedenis

Op 5 juni 1997 is de “Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht” (S.I.C.Z.) officieel op-gericht. Het bestuur bestaat uit acht leden, die de voormalige activiteiten van de gemeente Zwijndrecht heeft overgenomen en zelfstandig de contacten met de huidige en eventueel nieuwe zustersteden onderhoudt.
De gemeente ondersteunt financieel de werkzaamheden van de Stichting en verleent hiervoor een jaarlijks vast te stellen  subsidie.

Zwijndrecht heeft stedenbanden met drie buitenlandse steden.
De oudste band is die met Norderstedt in Duitsland, waarmee in 1981 een officiële jumelage werd aangegaan.
Daarna volgden in 2000 Poprad in Slowakije en in 2004 naamgenoot Zwijndrecht in België.

 

 

 

 

DOELSTELLING


De stichting heeft ten doel het bevorderen van internationale contacten in zijn algemeenheid en tussen die van Zwijndrecht (Nederland), Norderstedt (Duitsland), Poprad (Slowakije) Zwijndrecht (België) en eventueel andere steden.

De stichting tracht haar doel te verwezenlijken door het onderhouden, stimuleren en ontwikkelen van (bestaande) vriendschapsrelaties op het gebied van jumelage-overeenkomsten, het bevorderen van handels-contacten, het organiseren van internationale uitwisselings-programma’s op het gebied van cultuur, sport, onderwijs, economie en handel, het bevorderen van internationale betrokkenheid en verantwoordelijkheid en al hetgeen in de ruimste zin daarmee verband houdt.

 

 

SAMENSTELLING BESTUUR


Dhr. A.S. Scholten voorzitter, burgemeester van Zwijndrecht,
afgevaardigde College B&W
Dhr. G.J. Bossenbroek secretaris
Dhr. H.J.W. Janssen penningmeester
Dhr. T. Bokhout vice-voorzitter, coördinator Poprad (Slowakije)
Dhr. R. de Oude lid, coördinator Zwijndrecht (België)
Dhr. A. Wisman lid, coördinator Norderstedt Duitsland)
Mevr. H.T. van Rijn-van der Esch lid, publiciteit/communicatie
Dhr. A.J. van ’t Hof lid, afgevaardigde Ondernemersvereniging Zwijndrecht

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

 hosted by: Bizz Center  
designed by: Backspace