Nieuws

 Nieuws

Hier vindt u nieuws van de zustersteden, gerubriceerd naar de betreffende zusterstad.

 

Nieuws uit Norderstedt 

Nieuws uit Poprad

 Nieuws uit Zwijndrecht België

 

 

Nieuws uit Norderstedt

 

 

October 2009

Europese Studenten uitwisseling in Zwijndrecht

 

WALBURGCOLLEGE KIJKT TERUG OP ZEER SUCCESVOLLE STUDENTENUITWISSELING.
 
Gestimuleerd door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht beleefde een groep van 72 studenten met drie verschillende nationaliteiten een geweldige inspirerende week in Zwijndrecht, een basis leggend voor “vriendschap over de grenzen”.
 
Na een intensieve voorbereiding kwamen leerlingen uit Norderstedt (D) en Poprad (SK) op zaterdag 3 oktober aan in Zwijndrecht Kennis maken begon met een gezamenlijke wok-maaltijd. Bij de gastfamilies werd de kennismaking voortgezet.
 
Op maandagochtend begon het eigenlijk allemaal. Bij het Walburgcollege werd een start gemaakt met het in duo's werken aan het project: “Energie en klimaat”. Naast de bewustwording van het eigen energieverbruik, door o.a. Een plattegrond te tekenen van hun kamer met alle energiepunten, moesten de leerlingen een beeld scheppen van de wereld in 2050. Vragen als: “Van welke energiebronnen kan dan gebruik gemaakt worden?” en “Wat zie je als je in 2050 naar buiten kijkt?”etc. moest ze brengen tot effectieve, maar ook creatieve oplossingen. Zo werd de hoop uitgesproken dat ze over 41 jaar nog steeds bezig zijn de mensen om hen heen te overtuigen de aanwezige energiebronnen doelmatig te gebruiken. En deze zeker niet zo te verspillen als op dit moment in de wereld gebeurt......
In de middag werd op de fiets een bezoek gebracht aan de eeuwenoude milieuvriendelijke energiebron: de molens bij Kinderdijk.
 
Brussel en het Europees Parlement werden op dinsdag bezocht. Na de, helaas niet altijd even goed te verstane, uitleg over de werking van het parlement door een Europarlementariër speelden de leerlingen een simulatiespel. Alle leerlingen hadden een rol toegewezen gekregen, waardoor een volledig Europarlement nagespeeld kon worden. “Barroso” bracht de Nabucco pijpleiding (de zuidelijke gaslijn) in stemming. Elk land moest motiveren waarom ze voor of tegen stemden. Helaas waren diverse landen tegen, dus... het voorstel werd niet aangenomen. Een interessante en leerzame ervaring.
Ook van de zijde van het Europees Parlement werd een en ander op prijs gesteld. “Zo kweek je Europeanen”, was een enthousiaste opmerking van de assistente van mevrouw Jeanine Hennis-Plasschaert, lid van het Europees Parlement voor de VVD.
 
Traditioneel bij de uitwisselingsbezoeken is bij het Walburgcollege het internationaal culturele gedeelte “Kijk en Luister” op woensdagavond.
De gastouders, de docenten uit Poprad en Norderstedt, alle leerlingen, de geluidsmensen en de organiserende leerkrachten genoten van de verrassende optredens. Dans, zang, klassiek gitaarspel,een quiz over Slowakije, de “Spiceqay's”, een grappig verhaal, een gezellige meezinger gebracht door alle Duitse leerlingen met als afsluiting 36 zingende Nederlandse leerlingen op het toneel!
 
Prettige herinneringen zullen er ook blijven aan het beklimmen van de toren van de Grote Kerk in Dordrecht en aan het bezoek aan de “Maeslandtkering” en het strand van Hoek van Holland en het centrum van Rotterdam.
 
Op vrijdagmorgen vertrokken de gasten uit Poprad per bus vanaf de school en de leerlingen uit Norderstedt even later vanaf het station in Zwijndrecht. Het afscheid was moeilijk. Er werd heel wat afgeknuffeld bij de bus, op het station was het een waar tranendal.
Tegenbezoeken staan echter al gepland. In februari gaan studenten van het Walburgcollege naar Poprad in Slowakije en in april 2010 gaan er naar Norderstedt in Duitsland.
Er is een geweldige basis gelegd voor internationale vriendschap.
Het doel van het uitwisselen is daarnaast om een andere cultuur te leren kennen. Communicatie is gebleken meer te zijn dan een gezamenlijke taal spreken, soms zijn handen en voeten nodig om elkaar te kunnen begrijpen.
 

Het Walburgcollege stelt er prijs op – mede namens de docenten uit Duitsland en Slowakije - alle gastouders te bedanken voor de fantastische ontvangst en alle leerlingen voor hun super inzet

 

September 2008
Jeugdbrandweer Zwijndrecht berzoekt  Brandweer Norderstedt

In het weekend van 13 september 2008 heeft een delegatie van de Zwijndrechtse brandweer een bezoek gebracht aan de partnergemeente Norderstedt in Duitsland. Met name de jeugdbrandweer onder leiding van de jeugdleiders en de brandweercommandant hebben gekeken bij de Duitse brandweer. In de nacht van zaterdag op zondag werd de jeugd wakker gemaakt om een brand te blussen. Dit was een geslaagde oefening.

 

 Verder werd gekeken hoe de brandweer aanwezig is op het grote vliegveld van Hamburg en ook een bezoek aan het brandweer museum stond op het programma

Al met al een geslaagd weekend en verdere uitwisselingen staan op het programma voor het komende jaar.

 

_______________________________________________________________

Maart 2008
Alster Business Club brengt bezoek aan Ondernemersvereniging Zwijndrecht

Dinsdag 3 maart 2008 heeft het bestuur van de ABC (Alster Business Club) uit Norderstedt een kennismakingsbezoek aan de OVZ (Ondernemersvereniging Zwijndrecht) gebracht.


(vlnr) De heren Leon van den Bergh, Jens Kahlsdorf en
Harold Freter, oud Burgemeester van Norderstedt.

De afvaardiging werd ontvangen door Abel Wisman, Coördinator Norderstedt van de SICZ, die hen onder andere een rondtour door  Zwijndrecht gaf, wat bijzonder op prijs werd gesteld


Hierna werden zij ontvangen door een delegatie van de OVZ (Ondernemersvereniging Zwijndrecht),  Jeroen Verbeek (voorzitter), Rob Verduin (penningmeester),  Aart van ’t Hof (Externe betrekkingen) en een delegatie van de Gemeente Zwijndrecht,  Jaap de jong (beleidsmanager),  Gerard Keuzenkamp (Account manager bedrijven), waar o.a. werd gesproken hoe men tot betere contacten en uitwisselingen kan komen tussen de bedrijven in Norderstedt en omgeving en Zwijndrecht en omgeving.


(vlnr) Jeroen Verbeek, Jens Kahlsdorf, Harold Freter, Abel Wisman, Aart van ’t Hof
(achter) Gerard Keuzenkamp, Rob Verduin, Leon van den Bergh

Met name zal worden bekeken als bedrijven uit Zwijndrecht richting Norderstedt (Hamburg) zaken willen doen of de ABC ingeschakeld kan worden en omgekeerd bedrijven uit Norderstedt die zaken willen doen richting Zwijndrecht of de OVZ ingescakeld kan worden.

’s Avonds was de delegatie uit Norderstedt te gastbij een bijeenkomst van de OVZ, waar ze middels een presentatie de Alster Business Club voorstelden aan de aanwezige OVZ leden, waarbij een oproep werd gedaan van elkaars diensten gebruik te maken. Tijdens het diner werden nog ideeën verder besproken en de eerste contacten gelegd.

________________________________________________________________

 September 2007
Brandweer Norderstedt bij 75 jarige Brandweer Zwijndrecht 


Tijdens het weekend van 7 tot 9 september 2007 waren bij de Zwijndrechtse brandweer een zevental brandweerlieden uit Zwijndrechts zusterstad Norderstedt te gast.

Een onderdeel van het door de gastheren geboden programma was uiteraard een bezoek aan de opendag ter gelegenheid van het 75 jarig jubileum  bij de brandweer op zaterdag.

In feite was het een tegenbezoek. Een succesvol bezoek vond namelijk in juni van dit jaar plaats toen een groep van de Zwijndrechtse brandweer een kennismakingsbezoek bracht aan het Noordduitse Norderstedt, waar ondermeer demonstraties werden bijgewoond en het brandweer-museum werd bezocht.

De Zwijndrechters kwamen daarvan terug met de mededeling dat het "prima geklikt" had en zij de contacten graag willen continueren.

Hetzelfde werd tijdens de opendag in Zwijndrecht uit de monden van de Norderstedters opgetekend.

De gasten hadden veel belangstelling voor al het gebodene in en rond de Zwijndrechtse brand-weerkazerne en beoordeelden het als zeer leerzaam.

 

  

 naar boven

 

 

 

 

 

 

Nieuws uit Poprad

 

 

Uitgebreide scholierenuitwisseling Walburgcollge - juni 2008 

 
Het bezoek - vanaf 20 juni - van leerlingen van het Gymnázium Dominika Tatarku uit Poprad aan het Zwijndrechtse Walburg College heeft dit jaar een extra dimensie gekregen. Door bemiddeling van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht waren er ook een drietal studenten van het Lise-Meitner-Gymnasium uit Norderstedt te gast, die ook deelnamen aan alle activiteiten.
Er ontstond spontaan een groep van Slowaakse, Duitse en Nederlandse studenten, die heel gemakkelijk met elkaar een geheel vormde. "Een geweldig resultaat dat op deze manier de jeugd van twee van Zwijndrechts drie zustersteden met elkaar in contact is gekomen. Een waar internationaal gezelschap met Engels als voertaal", is de reactie van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.
 
Het thema dat bij deze scholierenuitwisseling steeds weer aan bod kwam had op diverse manieren te maken met de klimaatverandering.
 
Met in totaal eenenveertig leerlingen en vijf docenten werd ondermeer een bezoek gebracht aan de Deltawerken.
Daar werd informatie gegeven over de Deltawerken in het algemeen en over de Stormvloedkering Ocean Two in het bijzonder. Bij dit programma hoorde ook een Engelstalige rondleiding over de Stormvloedkering en pijler Schaar l. De bezoekers waren onder de indruk van de constructies en van al het water en de "harde" wind, ook al was het slechts windkracht 3.
 
Voor een bezoek aan het Europees Parlement was een hele dag uitgetrokken. Na een rit met de Slowaakse bus, waarmee de scholieren uit Poprad waren gekomen, reisde het internationale jeugdige gezelschap naar Brussel. Ze werden in het Europese hart van de EU welkom geheten door Europarlementariër Jules Maaten van de VVD (opgenomen in de ALDE-fractie).
Nadat hij in het kort over zijn werkzaamheden en de momenteel belangrijke onderwerpen energie en klimaat had verteld en vragen had beantwoord, kwam het klimaat nogmaals nadrukkelijk aan de orde in een lezing door beleidsmedewerker Roger Chadwick uit Ierland.
In de middag was het voor de leerlingen tijd voor het Simulatiespel "Crisioverleg Rusland en de EU"
Thema:Er moet een oplossing komen, want de EU wil de olie- en gasleveranties vanuit Rusland voor de toekomst veiligstellen.
Het doel van dit simulatiespel is om de leerlingen een beetje inzicht te geven in de werking van de EU. De studenten moesten hierbij in het Engels improviseren. Opvallend was daarbij hoe snel ze in zeer korte tijd en zonder voorbereiding als echte onderhandelaars aan de slag waren.
 
Uiteraard waren er naast de zeer serieuze zaken ook wat meer recreatieve programmapunten. Zo werd er een bezoek gebracht aan Rotterdam en aan de Efteling.
Op de laatste avond was er traditioneel weer "Kijk en Luister", een cultureel programma, gepresenteerd door leerlingen uit Poprad en uit Zwijndrecht. Sfeer tekenend was de spontaniteit waarmee met z'n allen- ondanks taalverschillen - "Het is nacht" van Guus Meeuwis werd gezongen.
 
Het succes van de uitwisseling wordt ook onderstreept door het feit dat veel leerlingen echt moeite hadden bij het afscheid op 26 juni. Traantjes waren zichtbaar en ook al omdat iedereen het bezoek veel te kort vond, werden er ook afspraken gemaakt om elkaar in de zomervakantie op te gaan zoeken.

 

 

_______________________________________________________________

Handelsmissie uit Poprad - april 2008

 

De Kamer van Koophandel Rotterdam / Dordrecht / Den Haag organiseerde op 3 april een "Internationael Trade Day" op Rotterdam Airport.
In het teken van deze handelsdag was er ook een kleine handelsdelegatie uit de Slowaakse zusterstad Poprad in Zwijndrecht te gast.
 
Door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht werden er voorafgaande aan het congres op Rotterdam Airport voor de ondernemers uit Slowakije bedrijfsbezoeken in de regio georganiseerd.
Op de dag na het congres werden ook nog ondernemingen bezocht en vond bij de Kamer van koophandel in Rotterdam een zogenaamd "match-making" programma plaats. De Kamer van Koophandel had hiervoor bedrijven uitgenodigd, die bij toerbeurt met de Slowaakse ondernemers zakelijke contacten konden leggen.
Het accent van deze handelsmissie lag op het gebied van wegtransport, containerverscheping en alles wat met het logistieke traject te maken heeft.

 

_______________________________________________________________

Scholierenuitwisseling Zwijndrect-Poprad - juni 2007  

In het kader van de internationalisering van het Zwijndrechtse Walburg College (Europa-school) wordt er daar vrijdag 22 tot donderdag 28 juni 2007 een groep van achttien studenten uit Poprad verwacht. Het zijn studenten van het Gymnázium Ulica Dominika Tatarku Poprad.
In feite is dit een tegenbezoek. In februari waren namelijk leerlingen van het Walburg College te gast in de Slowaakse zusterstad.

Net als bij vorige uitwisselingen worden de buitenlandse bezoekers ook deze maal ondergebracht bij gastgezinnen.

Deze uitwisselingen zijn steeds aan een actueel thema gebonden. Bij deze ontmoeting is de aandacht voor de wereldwijde klimaatverandering en in het bijzonder voor de effecten daarop voor Slowakije en voor Nederland.

Op veel momenten gedurende het verblijf van de Slowaakse scholieren zal het thema aan de orde komen, zowel bij enkele toeristische uitstapjes, als tijdens de uitwerking van het internationale project in het Walburg College.

Tijdens de presentatie van dit project zullen bijzondere gasten aanwezig zijn, zoals de ambassadrice van Slowakije mevrouw Oksana Tomová en vertegenwoordigers van de gemeente Zwijndrecht en van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.

Er is tijdens deze week ook aandacht voor andere zaken, bijvoorbeeld voor het internationale “Kijk en Luister”, een cultureel programma, gepresenteerd door leerlingen uit Poprad en uit Zwijndrecht, waarvoor ook de ouders zijn uitgenodigd.

De Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht stimuleert graag deze uitwisselingen en noemt dit een belangrijk en prachtig voorbeeld van internationale vriendschapsbanden.

 
mevrouw Oksana Tomová  met burgemeester Scholten 

 

 

 

naar boven

 

 

 

 

Nieuws uit Zwijndrecht België

 

Zwijndrecht - Zwijndrecht op papier - december 2008

 
"Zwijndrecht wint" was al een vaststaand feit voor het begin van de Groot Zwijndrechts Dictee dat vrijdag 12 december in België werd gehouden.Het Nederlandse Zwijndrecht ging daar de taalstrijd aan met inwoners van de Belgische zusterstad. Wie van de twee Zwijndrechten echter winnaar zou worden, moest worden  beslist in "'t Waaigat",  het multiculturele  gebouw aan de Schelde.
Daartoe toog en gezelschap deelnemers en supporters uit Zwijndrecht aan de Oude Maas naar België om deze traditie voort te zetten.

 

Wethouder P. Van Stekeleenburg, een van de bobo deelnemers

Er was een pittig dictee te verwachten, omdat op de website van de gemeente Zwijndrecht-België dit werd aangekondigd als "Moedige spellingsliefhebbers uit  beide  gemeenten worden   weer onderworpen aan een aartsmoeilijk dictee."
Dat dit geen holle frase was, bleek toen de twee groepen van tien deelnemers begonnen aan het schrijven van de tekst,die verre van gemakkelijk was.
De spanning bij de kandidaten was tijdens het schrijven bijna voelbaar. Zeer geconcentreerd en fanatiek werden woorden aan het papier toevertrouwd.
Sommige deelnemers vertoonden duidelijk de hang naar het einde van het bijzonder gecompliceerde stuk tekst.
 
Naarmate het dictee vorderde, werd de tekst moeilijker en ingewikkelder. Blijvende attentie was dus vereist ondanks kramp in handen, die in veel gevallen niet meer gewend zijn zo lang met een pen te schrijven.
Toen dan ook de laatste woorden waren geschreven, klonken er zuchten van opluchting.
 
Degenen, die de dictee's moesten nakijken hadden het ook beslist niet gemakkelijk. Gemiddeld bleken er 22 fouten gemaakt te zijn en toen dat werk was gedaan, kon er nog geen winnaar bekend worden gemaakt omdat twee deelneemsters ex aequo eindigden en de noodzaak ontstond de Belgische en de Nederlandse een klein onderlinge taalstrijd te laten uitvoeren. Uiteindelijk bracht de spelling van het woord "papaja" de beslissing.

Mevrouw Zwikstra bleek de eer van de Nederlandse Zwijndrechters hoog gehouden te hebben. Zoals reeds eerder won zij ook nu het Groot Zwijndrechts Dictee.

De winnares Mevrouw Zwikstra

 
De jongste dictee-schrijver was Randy van Halen, een 15-jarige leerling van het Walburg College, die "slechts" 13 fouten maakte. Een aantal waarmee hij ver boven het gemiddelde eindigde. De Stichting Internationale Contacten, die deze uitwisseling organiseerde, ziet dit als een belofte voor de toekomst. Zij en de Belgische vrienden willen het Groot Zwijndrechts Dictee namelijk graag in de
toekomst continueren. Randy van Halen heeft nu reeds toegezegd om de volgende keer weer mee te willen doen. Dat zal in 2009 in het Nederlandse Zwijndrecht plaats vinden en worden georganiseerd door de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht.
 

 


 

 Muziekale vriendschap - december 2007

 De vriendschap, die via bemiddeling van de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht werd gesloten tussen het Laurens Kamerkoor uit Zwijndrecht (Nederland) en De Wase Kantorij uit het Belgische Zwijndrecht, blijkt een hecht contact te zijn geworden.

Zaterdag 8 december gaf het Laurens Kamerkoor een Winterconcert in De Heilig Hartkerk aan de Burg. de Bruïnelaan. Op zeer enthousiaste wijze werd door De Wase Kantorij uit de Belgische zusterstad medewerking verleend.
De rond 200 bezoekers van het concert luisterden niet alleen naar de vertolking van afzonderlijke presentaties van de koren, maar ook naar de nummers, die afzonderlijk werden ingestudeerd en vereend werden gezongen. Dat laatste als een bijzondere uiting van de vriendschap.

Hetzelfde concert werd een week later in het Belgische Zwijndrecht gegeven. Ook daar was in de Heilig Kruiskerk grote belangstelling en klonk bijzondere waardering. Voor de burgemeester ter plaatse, de heer Willi Minnebo, was het een mooie gelegenheid om een groep burgers uit zijn gemeente deelachtig te maken van zijn enthousiasme over de jumelage.Opvallend was ook nog dat voor allebei concerten ter promotie gelijke raambiljetten zijn gebruikt, slechts de tekst was,waar nodig, aangepast.

Dat bij vriendschap leeftijd geen rol behoeft te spelen, blijkt toch wel als je nagaat dat De Wase Kantorij 40 jaar bestaat en het Laurens Kamerkoor nog pas 5 jaar oud is.

 


 

  Vrolijke Zwijndrechtse vrijdag - november 2007

 In het theater De Uitstek vond op 9 november 2007 een vrolijke ontmoeting plaats tussen twintig basisschoolkinderen uit het Belgische Zwijndrecht en twintig kinderen uit het Nederlandse Zwijndrecht. Dat betekende een vrolijke vrijdagavond georganiseerd door de Basisbibliotheek.
 
Er werd door de beide groepen een zeer sportieve strijd gestreden met spel-, behendigheids- en kenniselementen.
 
Deze happening was in feite een vervolg op Het Groot Dictee, dat de laatste twee jaar door de bibliotheken in beide plaatsen werd georganiseerd.

Men vond dat het tijd werd voor iets nieuws en zo ontstond de "Vrolijke Zwijndrechtse Vrijdag".

Met een grote variatie aan opdrachten aan de jonge teams werden punten verzameld. Zo moesten er bijzondere ballonnen worden opgepompt, een quiz gespeeld worden, een Toren van Pisa worden gebouwd en een invuldictee tot een goed einde worden gebracht. Zelfs voor de coaches van beide groepen was er een taak te vervullen. Zij moesten namelijk koeien melken.
 
Al met al een feest met veel jolijt en enthousiasme, maar ook met spanning. Stond de ploeg van het Nederlandse Zwijndrecht een poosje in puntenaantal voor, op de valreep waren de Belgische leeftijdsgenoten de winnaar.
 
Voor de jury, bestaande uit de beide burgemeesters, de directeuren van de bibliotheken en een journalist, was het een moeilijke taak, maar ze hebben die met plezier volbracht.

Een bijzonder geslaagd evenement is met de "Vrolijke Zwijndrechtse Vrijdag" gecreëerd, zeker voor herhaling vatbaar.

 


Gezamelijke hobby verbroedert - november 2007  

 

 Twee jaar geleden organiseerde de Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht in theater De Uitstek een bijeenkomst waarvoor een groot aantal vertegenwoordigers van clubs, verenigingen en organisaties werden uitgenodigd.

Dit gebeurde in overleg met de gemeente Zwijndrecht in België, zusterstad van Zwijndrecht in Nederland. Het was een mooie gelegenheid om te zien of er in de zusterstad gelijk geïnteres-seerden waren, waarmee eventueel vriendschappen konden ontstaan.

Eén van de verenigingen waarmee dit succesvol is gelukt, is de vogelvereniging “Ons Genoegen” uit Zwijndrecht aan de Oude Maas en de vogelvereniging “De Nachtegaal” uit Zwijndrecht aan de Schelde, die elkaar nu al twee jaar regelmatig ontmoeten.


Elkaars vogels worden dan bewonderd op bijvoorbeeld een tentoonstelling, wetenswaardigheden worden uitgewisseld en vriendschappen verstevigd door de wederzijdse hobby.  Gemeente Zwijndrecht België op werkbezoek - oktober 2007

De Stichting Internationale Contacten Zwijndrecht zorgt voor regelmatige afstemming tussen de zustersteden. Het doel daarvan is kennis te delen en uitwisselen door bezoeken bijvoorbeeld te koppelen aan actuele thema’s.

Zo bracht op dinsdag 2 oktober 2007 het college van de gemeente Zwijndrecht (België) een werkbezoek aan het bestuur van Vivera te Zwijndrecht (Nederland). Het bezoek vond – op uitnodiging – plaats in zorginstelling Swinhove.
 

De Belgische gasten werden ontvangen door burgemeester Antoin Scholten. Tijdens het bezoek kregen zij informatie over de ervaringen van Zwijndrecht Nederland op het gebied van levensloopbestendige wijken. Ze bezochten onder meer het Verzorgd Wonen project De Plantage bij Swinhove. Verder stond er een busrit door de gemeente op het programma langs een aantal projecten die in het kader van Vivera worden uitgevoerd.


 

 

 

 

 naar boven